Nhà 1 tấm trung tâm tp sa đéc đồng tháp hẻm 5 m đầu nhỏ 1 chiếc xe vvà sâu rộng ra đất nhà ko là dư